Rådgivning om Better Projects & Agile Ways of Working

Projekt og programledelse

Søger du rådgivning om Projektledelse?

Langt størstedelen af udviklingsinitiativer i organisationer foregår i projekter eller i programmer. Samtidig sker kundeleverancer i mange organisationer i en projektorganisering. Derfor er virksomheders evne til at levere succesfulde projekter eller programmer afgørende for konkurrenceevnen.

Med succesfulde projekter eller programmer mener vi leverance til tiden, til den aftalte økonomi, og den aftalte kvalitet. Det er ikke en let disciplin, og vi ser derfor ofte projekter blive leveret med voldsomt overskredne budgetter, tidsfrister eller en uacceptabel kvalitet.

God projekt- eller programledelse sker ikke bare af sig selv. Der er behov for gode processer, solid governance og en organisering der fordrer succes, for at en projektleverance bliver god.

Vi hjælper organisationer med at etablere de nødvendige processer og værktøjer, men også at sikre processer og kompetencer indenfor kernedisciplinerne af god projektledelse:

 

 • Risikostyring
 • Kontraktstyring
 • Projektøkonomi
 • Business Case etablering
 • Ledelse af projektteamet
 • Styregruppens rolle og arbejde

Se mere om projektledelse med PRINCE2® hos MetierWestergaard her

Hos MetierWestergaard tilbyder vi også PRINCE2® kurser i vores eget E-Lærings format. Er du interesseret kan du følge linket herunder for mere information.

Half Double

Half double er en ny metode til projektarbejde i organisaitoner som har til formål at halvere projektforløbets varighed og fordoble den effekt, der kommer ud af det enkelte projekt.

Det handler ganske enkelt om at halvere tiden til værdiskabelse. Hvis det normalt tager 1 år at udvikle en leverance eller et produkt, som man ønsker at lancere i markedet, så skal projektet i stedet designes til at levere en delkomponent allerede efter 6 måneder. Gennem den måde at arbejde på skabes der en positiv cyklus, hvor der testes tidligere og der på den måde skabes værdi tidligere.

Half double kan implementeres i alle projekter og er simpelt og let at gå til.

Læs mere om Half-Double her

Ønsker du yderligere information eller rådgivning om projektledelse, er du også velkommen til at tage kontakt til os.

Projekt Review

Det kan være vanskeligt at komme til bunds i årsager til at projekter ikke leverer som ønsket. Derfor kan et ekstern review være en vej til at forstå udfordringer og forbedringspotentialer, og den vej øge organisationens evne til at levere succesfulde projekter.

Vi har stor erfaring med kvalitetstjek og med at få projekter tilbage i god gænge. Samtidig oplever vi, at det ofte i vores arbejde med styregrupper bliver relevant at se på, hvordan projektorganisationen på mere struktureret vis kan arbejde med projekt-reviews – og dette ikke kun som et led i at redde ”kuldsejlede” projekter, men snarere som en del af arbejdet med kontinuerlig forbedring og det at skabe en lærende organisation. I dette arbejde lader vi os inspirere fra den agile verden, hvor man netop arbejder med retrospectives for hele tiden at blive bedre.

Ønsker du yderligere information eller rådgivning om projektledelse, er du også velkommen til at tage kontakt til os.

Agil Transformation

Forandring er blevet hverdag for organisationer, og forandring sker med en kraftigt stigende hastighed. Derfor er organisationers konkurrenceevne blevet afhængig af evnen til hurtigt at omstille sig, at tilpasse sig, og at kunne gribe de muligheder, der kommer. Implementering af agile arbejdsmetoder og -former er en måde, at øge organisationens evne til at forandre sig hurtigt på.

Når vi taler om at arbejde agilt lader vi os inspirere af den lille start-up, som hurtigt kan træffe beslutninger, ændre på prioriteter og er tæt på kunden for hele tiden at forstå behov og ønsker. I større organisationer går nogle af disse evner tabt, fordi processer, organisering og styringsprincipper spænder ben for agiliteten. Derfor handler agil implementering eller transformation om at simplificere processer, uddelegere ansvar men også at skabe en agil kultur.

At arbejde agilt handler altså netop om, at sætte kunden I centrum, samtidig med at organisationens potentiale til at skabe unikke leverancer øges gennem andre måder at organisere sig på. Men at lykkes med at arbejde agilt handler også om at finde ud af hvad agilt betyder hos jer, hvad for et agilt setup der vil passe og hvordan og i hvilket tempo forandringen mod agile skal ske.

For os i MetierWestergaard handler en agil transformation om at sikre de rigtige kompetencer er på plads, at arbejde med processer og organisering, og sidst men ikke mindst at ændre på mindset og kultur. Alle tre elementer er afgørende for en succesfuld agil rejse.

Ønsker du yderligere information eller rådgivning om projektledelse, er du også velkommen til at tage kontakt til os.

Hvis vejen er SAFe

Organisationer oplever en stigende pres på evnen til at omstille sig, og det har ledt flere og flere organisationer til at arbejde agilt. I takt med at stadig flere i organisationen arbejder agilt, opstår spørgsmålet ”Hvordan kan vi skalere den agile tilgang til hele organisationen?”. Her tilbyder SAFe et rammeværk og derfor er implementering af SAFe i voldsom vækst.

MetierWestergaard er Scaled Agile partner, og vi underviser og certificerer i SAFe. Vi har både åbne kurser i SAFe og tilbyder også vores kunder tilpassede SAFe træningsforløb, som kan være en del af en SAFe transformation.

Ønsker du yderligere information eller rådgivning om projektledelse, er du også velkommen til at tage kontakt til os.

Se mere om SAFe® hos MetierWestergaard her

Hvad er SAFe

Scaled Agile Framework er det førende framework for hvordan store organisationer skalerer Agile. SAFe er altså et rammeværk, der skaber fælles principper og sprog i den agile organisation. På teamniveau er SAFe i princippet det samme som Scrum, nemlig selvorganiserende teams der arbejder i korte iterationer. Men derudover adresserer SAFe både Program og Portfolio niveauerne. Programniveauet synkroniserer op til 10-15 Scrum teams i et Agile Release Train. Portfolio-niveaut fordeler budgetter mellem Agile Release Trains, samt modner og følger op på virksomhedens store initiativer. Et SAFe program, eller Agile Release Train (ART), består typisk af 50-125 personer, og flere danske virksomheder har 10 eller flere ARTs kørende.

FAKTA OM SAFe:                     

 •  SAFe er en ramme af principper for implementering af Lean-Agile i praksis.
 • SAFe understøtter virksomheder med at tage fat på de udfordringer, der ligger i at udvikle organisationen i en omskiftelig verden, hvor den agile tilgang er nødvendig
 • SAFe synkroniserer samarbejde og dermed levering for adskillige agile teams.
 • SAFe beskriver omfattende de roller, ansvar, artefakter og aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre Lean-Agile-udvikling. 

Siden lanceringen af SAFe 1.0 i 2011 er der næsten hvert år kommet en ny større opdatering af rammeværket. I dag er SAFe begyndt at blive mainstream. 70% af Fortune 100 bruger SAFe, og der er flere end 450.000 certificerede i hele verden.

Business Agility kræver, at kunden er i centrum, og derfor er kunden også i centrum i SAFe, hvor der tales om ’Customer Centricity’.

SAFe arbejder med flere forskellige metoder til involvering af kunder, heriblandt Design Thinking, som sikrer at produkter og services udvikles med afsæt i brugerbehov.

Porteføjlestyring

Porteføljestyring er den holistiske styring af vores projekter og de ressourcer, der er forbundet med gennemførelse af projekterne. Når vi taler om porteføljestyring, så er det paraplyen over følgende 3 aktiviteter:  ”Demand management”, ”Project/program management” og benefit management.

Det er en tilbagevendende misforståelse, som vi I Metier ofte møder, at porteføljestyring kun omhandler vandfaldsprojekter, og at porteføljestyring skal modificeres, hvis det skal være relevant i en agil kontekst – eller slet ikke er relevant.

 Vores erfaring er, at alle de nævnte 3 elementer af porteføljestyring er lige så velegnede og relevante i agile miljøer som i klassiske projekter.

De tre elementer, som den overordnede porteføljestyring bør være en paraply over er følgende:

 • Demand management (modtage, evaluere og beslutte projektindstillinger/ideer)
 • Portfolio management (løbende evaluere fremdrift på projekter og optimere ressourceanvendelsen)
 • Project/program management (implementering af KPIs eller målemekanismer)

Vi hjælper organisationer med at etablere porteføljestyringsprocesserne tilpasset den elller de typer porteføljer, der skal styres. Er det IT projekter? Investeringsprojekter? Forretningsudviklingsprojekter? Eller måske R&D? Vi har indsigten i hvordan porteføljestyring bedst tilpasses disse forskellige porteføljetyper, og kan også hjælpe med at definere eventuelle krav til systemunderstøttelse (PPM løsning).

I organisationer hvor der ikke er etableret et PMO kan dette også være en del af processen, og vi har stor erfaring med PMO ledelse og tilpasning til den pågældende organisation.

Forandringsledelse og Implementering af forandring

Verden er i den grad blevet uforudsigelig og derfor er organisationers evne til at adaptere til forandringer er afgørende for at være konkurrencedygtig. Samtidigt foregår også innovation med hidtil uset hastighed, kompleksitet og global rækkevidde. Ledere og teamledere har behov for at kunne levere kontinuerlige resultater med langt højere grad af agilitet end tidligere og ofte med geografisk spredte teams.  

Udvikling af organisationer og projekter lykkes kun, hvis de understøttes af effektiv, organisatorisk forandringsledelse. Implementering af nye forretningsgange, teknologi, kompetencer, mv. forudsætter en opmærksomhed på den ønskede forandring i adfærd hos den enkelte medarbejder og særligt fokus på den kultur, der er i organisationen og hvordan den er en med- eller modspiller i forhold til forandring.

Organisatorisk forandringsledelse er transitionsprocessen fra organisationens nuværende stadie til et ønsket, nyt stadie. At lede en sådan transformation kræver dedikeret forandringsledelse med henblik på at øge organisationens forandringsparathed.

MetierWestergaards tilgang til forandringsledelse bygger på Best Practice-tilgangen Change Management fra APMG International. Med afsæt i denne tilgang hjælper vi med at gennemføre projekter og forandringsinitiativer succesfuldt. Vi arbejder også med at forankre change management elementer i projektmodellen, ligesom vi udvikler ledere og projektledere til at blive bedre forandringsledere

Har du spørgsmål til vores kurser?

_____________________________

Ring til os på +45 7230 2035 eller skriv på [email protected]

Maria Juel Kähler
Administrerende Direktør

[email protected]

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Ved at tilmelde dig, får du de seneste nyheder og tilbud fra Metier.

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev!

Right Menu Icon